Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst; Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit; Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon lid van BOVAG Verhuurbedrijven die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf; Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:

- beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten;

- met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is; Onder Bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden; Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig; Schriftelijk: in geschrift of elektronisch; WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen My Rental Car Rotterdam B.V. en een huurder, respectievelijk rechtsopvolgers, waarop My Rental Car Rotterdam B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele algemene voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing ook al wordt daar door de huurder in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk naar verwezen, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door  My Rental Car Rotterdam B.V.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn voor My Rental Car Rotterdam B.V. slechts bindend voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard, en gelden uitsluitend voor het betreffende geval. Op geen enkel moment kunnen rechten ontleend worden met betrekking tot op een later tijdstip aangegane rechtsverhoudingen.

 

Artikel 2 Het aanbod

1. My Rental Car Rotterdam B.V. brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.

2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.

4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.

5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.

6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld. MyRentalCar B.V. stelt deze algemene Voorwaarden tevens beschikbaar via haar officiële website: www.myrentalcar.nl

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de My Rental Car Rotterdam B.V. Van totstandkoming van de overeenkomst is pas sprake op het moment dat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst door My Rental Car Rotterdam B.V. retour is ontvangen.

2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.

 

Artikel 4 De prijs en de prijswijzigingen

1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. My Rental Car Rotterdam B.V.draagt er zorgvoor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.

4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Het hiervoor bepaalde over de kilometerteller is van overeenkomstige toepassing op de PTO- en koelmotor-bedrijfsurenteller.

5. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

6. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.

 

Artikel 5 De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het vestigingsadres van My Rental Car Rotterdam B.V. of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. My Rental Car Rotterdam B.V. is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.

2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de My Rental Car Rotterdam B.V. worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.

3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.

4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is My Rental Car Rotterdam B.V. gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van My Rental Car Rotterdam B.V.

5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is My Rental Car Rotterdam B.V. gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door My Rental Car Rotterdam B.V. geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

 

Artikel 6 Annulering

1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

-  bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 20% van de huursom;

- bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 35% van de huursom;

- bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag(exclusief) voor de dag van verhuur: 40% van de huursom; bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom;

- bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 75% van de huursom;

-  bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom; bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.

2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.

 

Artikel 7 Betaling

1. Alleen voor huurovereenkomsten waarvan de huurperiode binnen drie maanden aanvangt, kan vooruitbetaling tot 50% van de huursom worden gevraagd. Bij aanvang van de huurperiode kan betaling van een waarborgsom worden verlangd.

2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van My Rental Car Rotterdam B.V. In geval van schade van My Rental Car Rotterdam B.V. wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden.

3. Ingeval de schade van My Rental Car Rotterdam B.V. is veroorzaakt door derden en My Rental Car Rotterdam B.V. de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. My Rental Car Rotterdam B.V. zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen. My Rental Car Rotterdam B.V. houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.

4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode te geschieden. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen tien dagen na ontvangst van de betreffende factuur. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor niet-handelsovereenkomsten verschuldigd. Huurder is daarenboven gehouden tot betaling van de kosten die My Rental Car Rotterdam B.V. maakt ten behoeve van incasso.

5. My Rental Car Rotterdam B.V. is voorts gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt na het verstrijken van de betalingstermijn, bij de huurder in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten kunnen door My Rental Car Rotterdam B.V. worden gesteld op 15 procent van het totale factuurbedrag, met een minimum van EUR 250.00, zulks onverminderd het recht van My Rental Car Rotterdam B.V. om aanspraak te maken op vergoeding van de daadwerkelijke incassokosten.

6. My Rental Car Rotterdam B.V. is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien blijkt dat de huurder tijdens de huurperiode een of meer uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien de huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd. Hetzelfde geldt indien tijdens de huurperiode blijkt dat er omstandigheden waren van dien aard, dat als My Rental Car Rotterdam B.V. daarvan alvorens op de hoogte zou zijn geweest, zij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal ingeval van ontbinding op een van voornoemde gronden alle medewerking verlenen om My Rental Car Rotterdam B.V. weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. My Rental Car Rotterdam B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke huurder als gevolg van de ontbinding van de huurovereenkomst lijdt.

7. Enig recht van de wederpartij op verrekening van zijn eventuele vorderingen op My Rental Car Rotterdam B.V.met welke vordering ook van My Rental Car Rotterdam B.V. op de wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten, My Rental Car Rotterdam B.V. heeft te allen tijd het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de wederpartij te verrekenen met eventuele vorderingen die de wederpartij heeft op My Rental Car Rotterdam B.V.

8. De huurder machtigt My Rental Car Rotterdam B.V. om de huurkosten en alle daarmee samenhangende aanspraken voor alle huurobjecten af te boeken van het betaalmiddel die bij het afsluiten van de huurovereenkomst werd verstrekt.

 

Artikel 8 Verplichtingen huurder

1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij My Rental Car Rotterdam B.V. terug te bezorgen.

3. Op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst is huurder gehouden een geldig rijbewijs te overleggen. Het rijbewijs dient in de westerse taal geschreven te zijn. Indien dit niet het geval is, is huurder gehouden een internationale rijbewijs i.c.m. het origineel te overleggen.

4. Het voertuig mag uitsluitend door de in de huurovereenkomst aangegeven bestuurders worden bestuurd. Huurder dient zelf te controleren of de daartoe gerechtigde bestuurders een geldig rijbewijs bezitten. De huurder accepteert dat alle handelingen van de betreffende bestuurder worden beschouwd als handelingen van hemzelf. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is. Alle bijzondere bepalingen van deze overeenkomst ten gunste en ten laste van de huurder gelden eveneens ten gunste respectievelijk ten laste van de desbetreffende daartoe gerechtigde bestuurder.

5. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.

6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden, dieren of gevaarlijke stoffen te vervoeren.

8. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met My Rental Car Rotterdam B.V.

9. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

10. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

11. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

 

Artikel 9 Instructies voor huurder

1. Huurder draagt er zorg voor dat alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau blijft en dient het voertuig op eerste verzoek van My Rental Car Rotterdam B.V. voor regelmatig onderhoud aan te bieden, tenzij het redelijkerwijs niet mogelijk is om aan de oproep van My Rental Car Rotterdam B.V. te voldoen. In laatst genoemd geval zal na overleg met My Rental Car Rotterdam B.V. het voertuig op de eerst mogelijke datum voor onderhoud worden aangeboden.

2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (incl. BTW).

3. Huurder dient de door My Rental Car Rotterdam B.V. aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door My Rental Car Rotterdam B.V. aangegeven vereiste toevoegingen.

4. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:

− direct melding van te maken;

− de instructies van My Rental Car Rotterdam B.V. op te volgen;

− gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan My Rental Car Rotterdam B.V. of aan diens verzekeraar te verstrekken;

− het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

− My Rental Car Rotterdam B.V. en door de My Rental Car Rotterdam B.V. aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:

− direct melding te doen bij de politie ter plaatse;

− direct een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier aan My Rental Car Rotterdam B.V. over te leggen;

− zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

6. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

7. Huurder dient My Rental Car Rotterdam B.V. direct te informeren over:

− verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en koelmotor- bedrijfsurenteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring;

− verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verbreking;

− het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;

− defect raken van het voertuig;

− vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;

− beslaglegging op het voertuig;

en over andere omstandigheden waarover My Rental Car Rotterdam B.V. redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

8. Indien My Rental Car Rotterdam B.V. inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van My Rental Car Rotterdam B.V. zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

9. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan € 15.000,-, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 Verplichtingen MyRentalCar B.V.

1. My Rental Car Rotterdam B.V. levert het voertuig met de overeengekomen categorie en de bijhorende specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank(mits vooraf anders is afgesproken) en, voor zover My Rental Car Rotterdam B.V. kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.

2. Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op verzoek van huurder een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan indien het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste categorie bevindt.

3. My Rental Car Rotterdam B.V. stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt wordt aangegeven.

4. My Rental Car Rotterdam B.V. overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.

5. My Rental Car Rotterdam B.V. dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.

6. My Rental Car Rotterdam B.V. vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulopening welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt. My Rental Car Rotterdam B.V. gaat ervan uit dat de interantionale symbolen en afkortingen bekend zijn bij huurder. Bij twijfel dient huurder alvorens het tanken contact op te nemen met My Rental Car Rotterdam B.V.

7. In de Nederlandstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden.

8. My Rental Car Rotterdam B.V. draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het buitenland. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het betreffende land gebruikt mag worden die bepaald staan in artikel 8 lid 8.

9. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door My Rental Car Rotterdam B.V. indien het voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door My Rental Car Rotterdam B.V. vergoed.

10. My Rental Car Rotterdam B.V. inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging als bij inlevering van het voertuig op een andere vestiging.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand van My Rental Car Rotterdam B.V. te hebben ontvangen.

2. Huurder is in geval van schade van My Rental Car Rotterdam B.V. per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Voor voertuigen tot 3500 kilogram geldt in geval van bovenhoofdse schade een eigen risico dat maximaal €1500,- bedraagt en voor andere schadegevallen maximaal € 1000,-.

3. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van My Rental Car Rotterdam B.V., tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

4. Indien het voertuig met toestemming van My Rental Car Rotterdam B.V.wordt teruggebracht buiten de openingstijden van MyRentalCar B.V. en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van MyRentalCar B.V. ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door My Rental Car Rotterdam B.V., blijft huurder overeenkomstig het tweede of derde lid aansprakelijk voor de schade van My Rental Car Rotterdam B.V. ontstaan tot het tijdstip waarop My Rental Car Rotterdam B.V. feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. My Rental Car Rotterdam B.V. zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.

5. Voor schade van My Rental Car Rotterdam B.V. die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor My Rental Car Rotterdam B.V., de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het derde lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.

6. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van My Rental Car Rotterdam B.V., tenzij het derde lid van dit artikel van toepassing is.

7. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid van My Rental Car Rotterdam B.V. en gebreken aan het voertuig

1. De aansprakelijkheid van My Rental Car Rotterdam B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering door haar verzekeraar in voorkomend geval.

2. Tussen partijen kan een gebrek aan het voertuig dat geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud niet als een tekortkoming van My Rental Car Rotterdam B.V. gelden.

3. My Rental Car Rotterdam B.V. is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van My Rental Car Rotterdam B.V. zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens My Rental Car Rotterdam B.V. aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.

4. My Rental Car Rotterdam B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig voor zover de totale waarde van die vervoerde zaken meer bedraagt dan € 15.000,-, tenzij overeenkomstig bepaalde in artikel 9 lid 9 een hoger bedrag is overeengekomen. Voor personenschade is My Rental Car Rotterdam B.V.niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde.

5. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken dieMy Rental Car Rotterdam B.V. bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen of terzake van het ontstaan waarvan My Rental Car Rotterdam B.V. opzet of grove schuld is te verwijten.

 

Artikel 13 Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van My Rental Car Rotterdam B.V. liggen.

2. Huurder stemt er mee in dat het door hem in de huurovereenkomst genoemde betaalmiddel door My Rental Car Rotterdam B.V. wordt gebruikt voor het doorbelasten van een van overheidswege opgelegde sanctie of maatregel.

3. Indien deze sancties en maatregelen aan My Rental Car Rotterdam B.V. worden opgelegd, is huurder gehouden My Rental Car Rotterdam B.V. op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). My Rental Car Rotterdam B.V. dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien My Rental Car Rotterdam B.V. in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (inclusief BTW).

4. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

 

Artikel 14 Beslag op het voertuig

1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van My Rental Car Rotterdam B.V.is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van My Rental Car Rotterdam B.V. liggen.

2. Huurder is gehouden My Rental Car Rotterdam B.V. schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 15  Ontbinding van de huur

1. My Rental Car Rotterdam B.V. is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:

*huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt

*huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard

*My Rental Car Rotterdam B.V. van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware My Rental Car Rotterdam B.V. hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

2. Huurder zal alle medewerking aan My Rental Car Rotterdam B.V. verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

3. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden .

4. My Rental Car Rotterdam B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

 

Artikel 16 Verlengen van de huurperiode

Huurder dient My Rental Car Rotterdam B.V. tijdig kennis te geven dat de afgesproken huurperiode veranderd moet worden. My Rental Car Rotterdam B.V. geeft instructies waar huurder zich aan moet houden. Bij een negatieve kredietwaardigheid van het betaalmiddel in het huurcontract is een verlenging van de huurperiode niet toegestaan.

 

Artikel 17 Klachten en bemiddelingsregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij My Rental Car Rotterdam B.V. tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten ter zake verliest.

2. Indien de klachtafhandeling door My Rental Car Rotterdam B.V. niet heeft geleid tot een voor huurder bevredigend resultaat, kan huurder naar keuze zijn klacht voorleggen aan

− het BOVAG Bemiddelingsbureau, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik (telnr. 0900- 2692268 (35 eurocent per minuut)), in dien het gaat over een klacht over de uitlegging of uitvoering van deze algemene huurvoorwaarden ten opzichte van MyRentalCar B.V. die lid is van BOVAG Verhuurbedrijven. Dit bureau zal in de klacht bemiddelen en trachten de klacht in der minne op te lossen volgens een reglement dat partijen vooraf ter kennis wordt gebracht of

− zijn geschil voorleggen aan de Geschillencommissie(zie artikel 18). Indien de klacht is voorgelegd aan het Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor huurder bevredigend resultaat, kan huurder zijn geschil alsnog voorleggen aan de Geschillencommissie.

3. Klachten moeten binnen 4 weken worden ingediend na het sluiten van de huurovereenkomst.

 

Artikel 18 Geschillenregeling

1. Geschillen tussen huurder niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en My Rental Car Rotterdam B.V. over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door My Rental Car Rotterdam B.V. te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door huurder als My Rental Car Rotterdam B.V. aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Autoverhuur, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien huurder zijn klacht eerst tijdig bij My Rental Car Rotterdam B.V. heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van huurder niet naar tevredenheid door My Rental Car Rotterdam B.V. en/of via de bemiddelingspoging van het BOVAG Bemiddelingsbureau is opgelost.

3.Indien de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor huurder bevredigend resultaat moet huurder het geschil binnen zes weken na ontvangst van het bericht daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig maken. Een huurder die geen gebruik maakt van de bemiddelingspoging moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig maken. Van een geschil is dan sprake nadat de klachtafhandeling door My Rental Car Rotterdam B.V. niet heeft geleid tot een voor huurder bevredigend resultaat.

4. Wanneer de huurder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is My Rental Car Rotterdam B.V. aan deze keuze gebonden. Indien My Rental Car Rotterdam B.V. een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij huurder vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. My Rental Car Rotterdam B.V. dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 19 Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door My Rental Car Rotterdam B.V. als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan MyRentalCar B.V. uitvoering geven aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders. Huurder en bestuurder kunnen om inzake en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevensverzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.

2. De in het eerste lid genoemde gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. BOVAG is namens de afdeling Verhuurbedrijven, postbus 1100, 3980 DC Bunnik naast de My Rental Car Rotterdam B.V. verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van huurder en/of van bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig. Zie voor een volledige opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen genoemde personen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en schriftelijk in verzet komen.

 

Artikel 20 Nakomingsgarantie

1. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien My Rental Car Rotterdam B.V. geen gevolg geeft aan het bindend advies, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.

2. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 1000,- tegen cessie van de vordering van huurder. Bij bedragen groter dan € 1000,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 1000,- uit aan huurder. Voor het meerdere wordt huurder aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen. BOVAG verbindt zich in dat geval om geïncasseerde gelden aan huurder over te dragen.

3. De garantstelling bedoeld onder lid 2 geldt niet indien een rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van My Rental Car Rotterdam B.V. keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 1000,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als huurder aan de formele verplichtingen heeft voldaan om het geschil bij de Geschillencommissie Autoverhuur aanhangig te maken voordat van een dergelijke situatie sprake is.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij My Rental Car Rotterdam B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in de vestigingsplaats van My Rental Car Rotterdam B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft My Rental Car Rotterdam B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 22 Slotbepalingen

1. Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Voor de nietige of vernietigde bepaling(en) dient de wettelijke regeling gelezen te worden, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht zal worden genomen.

2. Indien deze algemene voorwaarden en de huurovereenkomst tegenstrijdig met elkaar zijn, dan is de huurovereenkomst leidend voor de inhoud van de rechten en plichten van de huurder en My Rental Car Rotterdam B.V., tenzij sprake is van strijdigheid met de BOVAG voorwaarden voor verhuurbedrijven.

3. My Rental Car Rotterdam B.V. is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van My Rental Car Rotterdam B.V. en zijn in werking getreden op 14 februari 2015.